Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

 

RLJ-682SW

NAD OCH HELIGHET
DEL 11

September 19, 1999

Varje gang som du fattar ett beslut, sa kommer du att byta bort nagot for en annan sak.

GUD HAR SAGT: ....JAG HAR FORELAGT DIG LIV OCH DOD, VALSIGNERLSE OCH FORBANNELSE. SA MA DU VALJA LIVET, FOR ATT DU OCH DINA EFTERKOMMANDE MAN LEVA. 5 Moses 30:19b

LYDNAD TILL GUD AR NYCKLEN TILL ALL LYCKA! John 15:1-7

Syndanod och anger AR EN GAVA SOM GUD GER EN MANNISKA - John 6:44;65. Likadant ar det med LYDNAD TILL GUDS BUD! DETTA AR EN GAVA IFRAN HERREN, SYNDANOD OCH ANGER KAN EN MANNISKA ICKE SJALV PRODUCERA. Romans 3:10-18

LYDNAD TILL GUDS BUD KOMMER ENDAST GENOM DEN HELIGE ANDEN!

Hebrews 8:1-13

 

UNIVERSUM BLEV SKAPAT FOR ATT ANVANDAS SOM ETT TRANINGS CENTER AV

LYDNAD TILL GUD! Hebrews 3:1-6

 

GAVAN TILL ATT KUNNA TILLBEDJA OCH PRISA GUD

GUD SOKER TILLBEDJARE! John 4:19-24

*********************************************

ALSKA, UPPSKATTA, VAR RADD OM OCH BEVARA GUDS KARLEK!

Jesus sade till oss, att om icke Gud drager oss till sig, kan vi icke soka honom och bedja om forlatelse - John 6:44; 65

Biblen visar oss att det finns tva saker som kommer att stoppa Gud fran att soka oss.

1. Nar en manniska vagrar gang pa gang att bedja om forlatelse - 2 Tess.2:1-13

2. Synder som begicks av vara forfader - 2 Moses 20:1-5

Dessa ar andliga lagar- det ar meningslost for en manniska att trata med Gud! Romans 9:9-33

Darfor att Israels folk gang pa gang forkastade Gud och hans Ord, ar de fortfarande forblindade. Jesaja 10:2-23; Romans 11:25-27

Jesus undervisade tydligt och klart, endast de med oppna oron kan hora - Matthew 13:1-17

Detta tager icke bort manniskans ansvarighet - Romans 1:18-32

Jesus har tydligt talat, varje manniska ar ansvarig for sina garningar - Matthew 11:20-24

Nar Esau blev forkastad av Gud, sa fanns det inget mer for honom - Hebrews 12:14-17

Kara vanner, forharda icke era hjartan! Hebrews 3:7-19

NAR VI NU VET ALLT DETTA, LAT OSS VANDRA I GUDSFRUKTAN OCH HALLA FAST VID HONOM, SA ATT DEN HELIGE ANDEN ICKE SKALL BLIVA TAGEN IFRAN OSS!

Psalm 51:1-12

Har du oron till att hora med?

 

 


 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast