Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espańol
               

 

RLJ-890-S

VAR UPPGIFT I GUDS RIKE
DEL 9: TILLIT, TRO, REDBARHET ELLER FORRADERI

John S. Torell

14 September, 2003

Detta budskap som Gud har givit mig den 20 juni, 2003, ar ett allvarligt, sokande och bavande, och det kan liknas vid en stor skogsbrand, med en fruktansvard hetta och vinden blaser hart, och det star klart att ingen kan fly ifran denna helvetiska eldstorm.
Ankomsten av Antikristus ar nara, OCH SNART KOMMER DET ICKE ATT BLIVA NAGON MER TID FOR JESU KRISTUS FORSAMLING ATT STRIDA SOM EN ORGANISERAD STRIDSENHET EMOT SATANS RIKE!

  1. EN KRISTEN SOM FALLER TILLBAKA I SYND, KOMMER FORST ATT LJUGA TILL SIG SJALV. 
  2. SEDAN KOMMER HAN ATT LJUGA TILL ANDRA! 
  3. DAREFTER BORJAR HAN LJUGA TILL GUD!

En kristen som faller tillbaka i synden vill icke ga pa bonemoten! Han vill icke heller lasa sin Bibel, bedja for sig sjalv och vittna till andra om Jesus. Han kommer att forlora sin gladje i Gud, istallet blir han argsint, kinkig, kanner sig vissen, irriterad och vraker kritik emot dem som vandra med Gud! Till slut kommer han att sluta ga till kyrkan och han kommer att anvanda denna ursakt: JAG KAN ICKE STA UT MED ALLA DESSA HYPOKRATER (SYNDARE) I FORSAMLINGEN! HAN HAR ICKE FORSTATT ATT HAN AR DEN STORSTE AV DEM ALLA! Jakob 3:8-18

Nar en manniska kommer i detta tillstand ger det stor gladje till Djavulen och alla hans fallna anglar, men stor sorg till var Himmelske Fader, Jesus Kristus hans Son och den Helige Anden!

VILLFARELSENS ANDEMAKT 1 Joh.4:6

Detta ar mycket starka onda andar, som ar mycket svara att upptacka. De verkar i hemlighet, och de anvander andra grupper av onda andar till att gomma sig bakom, och gor det nastan omojligt att upptacka dem. Andemakter som gommer dem ar religiosa demoner, sentimentala demoner, andemakter av skyldighet, andemakter av fornarmelse, andemakter av erkannande och andemakter av att vara omtyckt.

ATT OVERKOMMA EN DALIG ATTITYD

Innan Guds Arme kan borja med att angripa Djavulens styrkor, sa maste forst Guds soldater "bliva renade och helade" ifran sina svagheter och sjukdomar. Detta var en uppgift som Jesus kom for att satta igang. Lukas 4:28-44

Om en manniska icke vet om att hon har ett problem, sa finns det ingen losning for denna manniska. Lukas 4:18-21

VARA TILLGANGAR I GUDS RIKE

Guds kraft pa denna jorden har icke minskat - Hebr.13:5-9; 5 Mos.31:6; Josua 1:5
Guds kraft kommer icke att minska under Vedermodan -
II Thess.2:1-8
Guds Ord kommer att sta kvar tills slutet pa denna jorden!
Matt.5:17-19
Istallet for att minska kommer Guds kraft att oka under sluttiden -
Joel 2:28-32

ATT VANDRA I LYDNAD

Varje manniska har en svaghet, som ar utnyttjad av Satan och hans demoner. Manskliga KANSLOR ar INGANGEN till en manniskas sjal!

Onda andar har tre vagar att anvanda for att kunna manipulera en manniskas kanslor.

  1. Den forsta ar att lura en person till att bega uppror emot Gud.

  2. Den andra vagen ar att fa en manniska upprord genom handelser, fornarma en manniska, olyckor, katastrofiska handelser, att vara elak eller att icke vara rattvis, etc.

  3. Den tredje vagen ar genom alkohol eller andra droger. Ordspraks.23:29-35; Uppen.18:23

ATT FINNA OCH UTROTA GOMD ARGSINTHET

Apostlarna Paulus och Barnabas hade arbetat tillsammans i manga ar, nar de blev sa arga pa varandra, att de skilldes som fiender - Apg.15:36-41

RESPEKTERA DIG SJALV OCH ANDRA

Ingen organisation kan existera pa denna jorden, om det icke finns en organiserad kedja av olika ledare. Denna borjar i toppen med chefen och loper sedan ned till den lagsta personen i organisationen. Om det uppkommer en fraga om andringar, maste detta ske genom att man begar tillstand ifran hogre instans. Jesu Kristi forsamling ar inget undantag. Efeserna 4:11-16; 1 Timotius.5:1-2; 3 Moseboken 19:32


TILLIT, TRO, REDBARHET ELLER FORRADERI

I denna serie av predikningar skall vi nu diskutera amnet, att manniskan ar icke bara en fysisk varelse, men ocksa en andlig. Vi maste forsta, att vara sjalar kommer att utsanda ett energifalt runt oss, precis som elektriska ledningar skapar ett magnetiskt falt runt dem. Antingen utstralar vi KARLEK (positivt) eller ONDSKA (negativt). Vi kan aldrig vara neutrala, antingen utstralar vi gott ifran Herren eller ont ifran Satan.

Ondska: Första Mosebok 4:5; Daniel 3:19; Fruktan ; Daniel 5:1-6

Guds harlighet : Andra Mosebok 34:28-35; Matteus 17:1-4; Redbarhet: Johannes 1:43-51

Att baktala en manniska ar en synd, som skapar en stark kraftkalla for Djavulen att utnyttja: Ordspraksboken 6:12-19
Miriam och Aron talade illa om Moses :
Numeri 12:1-16
Negativt talande skapade fruktan och otro bland Israels barn:
Numeri 13:25-33
Det orsakade dod och fordarv for folket -
Numeri 16:1-50

Nar vi talar med en manniska, sa maste vi vara rena i vara hjartan och icke ha ett hemligt motiv Matteus 5:37
Vi maste vara mycket noga med att icke utnyttja manniskor, utan istallet att hjalpa dem och icke forvanta oss nagot istallet! Matteus 5:38-48

Gladje kommer till oss nar vi vandrar i Guds ljus - Johannes första brev 1:4-7

Kom ihag detta: Om du icke far tillrackligt med somn, eller om din kropp icke ar i fysiskt balans, sa kommer detta att paverka ditt kansloliv och forsvaga din viljekraft. Nar din viljekraft ar forsvagad, sa kommer du att forlora kontroll over dina kanslor. Jakob 1:6-8

Att komma till ett beslut om att bliva frisatt ifran onda andar ar svart, men for den kristne att kunna bevara sin frihet, renhet och behalla sin befrielse ifran demoner ar en lang och svar vag som icke kommer att sluta, forran den dag Jesus tager dig hem till himlen. Efesierna 6:10-18

Gud har gjort det mojligt for oss att kunna sta i seger, och efter det att vi har statt i seger, sta kvar tills var uppgift pa denna jorden ar fardig! Hebréerna 11:32-40; 12:1-4

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-890

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast