Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-888-S

VAR UPPGIFT I GUDS RIKE
DEL 7C: VAR UPPGIFT I GUDS RIKE

John S. Torell

31 Augusti, 2003

Detta budskap som Gud har givit mig den 20 juni, 2003, ar ett allvarligt, sokande och bavande, och det kan liknas vid en stor skogsbrand, med en fruktansvard hetta och vinden blaser hart, och det star klart att ingen kan fly ifran denna helvetiska eldstorm.
Ankomsten av Antikristus ar nara, OCH SNART KOMMER DET ICKE ATT BLIVA NAGON MER TID FOR JESU KRISTUS FORSAMLING ATT STRIDA SOM EN ORGANISERAD STRIDSENHET EMOT SATANS RIKE!

 1. EN KRISTEN SOM FALLER TILLBAKA I SYND, KOMMER FORST ATT LJUGA TILL SIG SJALV. 
 2. SEDAN KOMMER HAN ATT LJUGA TILL ANDRA! 
 3. DAREFTER BORJAR HAN LJUGA TILL GUD!

En kristen som faller tillbaka i synden vill icke ga pa bonemoten! Han vill icke heller lasa sin Bibel, bedja for sig sjalv och vittna till andra om Jesus. Han kommer att forlora sin gladje i Gud, istallet blir han argsint, kinkig, kanner sig vissen, irriterad och vraker kritik emot dem som vandra med Gud! Till slut kommer han att sluta ga till kyrkan och han kommer att anvanda denna ursakt: JAG KAN ICKE STA UT MED ALLA DESSA HYPOKRATER (SYNDARE) I FORSAMLINGEN! HAN HAR ICKE FORSTATT ATT HAN AR DEN STORSTE AV DEM ALLA! Jakob 3:8-18

Nar en manniska kommer i detta tillstand ger det stor gladje till Djavulen och alla hans fallna anglar, men stor sorg till var Himmelske Fader, Jesus Kristus hans Son och den Helige Anden!

VILLFARELSENS ANDEMAKT 1 Joh.4:6

Detta ar mycket starka onda andar, som ar mycket svara att upptacka. De verkar i hemlighet, och de anvander andra grupper av onda andar till att gomma sig bakom, och gor det nastan omojligt att upptacka dem. Andemakter som gommer dem ar religiosa demoner, sentimentala demoner, andemakter av skyldighet, andemakter av fornarmelse, andemakter av erkannande och andemakter av att vara omtyckt.

ATT OVERKOMMA EN DALIG ATTITYD

Innan Guds Arme kan borja med att angripa Djavulens styrkor, sa maste forst Guds soldater "bliva renade och helade" ifran sina svagheter och sjukdomar. Detta var en uppgift som Jesus kom for att satta igang. Lukas 4:28-44

Om en manniska icke vet om att hon har ett problem, sa finns det ingen losning for denna manniska. Lukas 4:18-21

VARA TILLGANGAR I GUDS RIKE

Guds kraft pa denna jorden har icke minskat - Hebr.13:5-9; 5 Mos.31:6; Josua 1:5
Guds kraft kommer icke att minska under Vedermodan -
II Thess.2:1-8
Guds Ord kommer att sta kvar tills slutet pa denna jorden!
Matt.5:17-19
Istallet for att minska kommer Guds kraft att oka under sluttiden -
Joel 2:28-32

ATT VANDRA I LYDNAD

Varje manniska har en svaghet, som ar utnyttjad av Satan och hans demoner. Manskliga KANSLOR ar INGANGEN till en manniskas sjal!

Onda andar har tre vagar att anvanda for att kunna manipulera en manniskas kanslor.

 1. Den forsta ar att lura en person till att bega uppror emot Gud.

 2. Den andra vagen ar att fa en manniska upprord genom handelser, fornarma en manniska, olyckor, katastrofiska handelser, att vara elak eller att icke vara rattvis, etc.

 3. Den tredje vagen ar genom alkohol eller andra droger. Ordspraks.23:29-35; Uppen.18:23


ATT VANDRA I LYDNAD - 3

ATT FINNA OCH UTROTA GOMD ARGSINTHET

Apostlarna Paulus och Barnabas hade arbetat tillsammans i manga ar, nar de blev sa arga pa varandra, att de skilldes som fiender - Apg.15:36-41

Biblen talar icke om for oss hur Gud straffade Barnabas, men det ar nedskrivet vilket pris som Paulus fick betala: Apg.16:16-28

Min Profetiska Drom:

Var forsamling var pa en utflykt. Jag spelade nagot slags bollspel med tre unga pojkar ifran var forsamling. Jordan och Wesley spelade emot mig och Joshua. Jordan och Wesley spelade ut oss, och jag blev mycket arg. Jag tittade runt omkring mig och fick se en stor vattenmelon. Jag plockade upp denna och kastade den pa Jordans huvud, och vattenmelonen traffade honom mycket hart och jag sag honom falla till marken med svar smarta. Det sag ut som hans skalle hade blivit knackt. Som pastor skulle jag icke bliva arg. Forst forsokte jag att bortforklara det hela, att det var en olyckshandelse. Jag visste att jag var tvungen att bedja for Jordan, men inom mig visste jag hur falsk jag var, jag hade gjort detta med flit. Starka kanslor akte upp och ned inom mig, och jag visste att jag var skyldig till att ha skadat en medlem av forsamlingen. Till slut var jag tvingad till att erkanna min elakhet infor forsamlingen och efter detta kunde jag bedja for Jordan. Denna drom blev upprepad flera ganger, allt efter det att jag vaknade upp, och Gud sade till mig att ga over dessa detaljer gang pa gang, sa att jag icke skulle glomma bort det, nar jag var helt vaken, eftersom han ville att jag skulle predika over detta denna sondag.

(Fick denna drom pa morgonen den 30 Augusti, 2003.)

Under manga utflykter och bollspel under arens lopp, har jag aldrig blivit arg eller haft kanslor pa detta satt.

Jesus satte upp sin egen standard av lagar, for att gora det mojligt for de kristna manniskorna till att kunna kontrollera ingangen till sina kansloliv:

 1. Sta emot orattvisa med karlek och saktmod - Matt.5:38-48

 2. Lev i forlatelse dag och natt - Matt. 18:21-35

 3. Kom ihag detta, du ager icke nagot pa denna jorden, allt tillhor Gud. Du var fodd naken och naken kommer du att lamna denna jorden. Du och jag ar forvaltare och Jesus sade till sina apostlar hur de skulle leva - Joh.13:1-17

 4. Apostlen Petrus vidarebefordrade Jesu undervisning - I Petr.2:11-23

Dessa fyra punkter ar ocksa kanda som den andliga lagen: ATT DO TILL SIG SJALV! Gal.2:16-21

Kom ihag detta: Om du icke far tillrackligt med somn, eller om din kropp icke ar i fysiskt balans, sa kommer detta att paverka ditt kansloliv och forsvaga din viljekraft. Nar din viljekraft ar forsvagad, sa kommer du att forlora kontroll over dina kanslor. Jakob 1:6-8

Att komma till ett beslut om att bliva frisatt ifran onda andar ar svart, men for den kristne att kunna bevara sin frihet, renhet och behalla sin befrielse ifran demoner ar en lang och svar vag som icke kommer att sluta, forran den dag Jesus tager dig hem till himlen. Efeser.6:10-18

Gud har gjort det mojligt for oss att kunna sta i seger, och efter det att vi har statt i seger, sta kvar tills var uppgift pa denna jorden ar fardig! Hebr.11:32-40; 12:1-4

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-888

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry, king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast