Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-844SW

SATANS KRIG EMOT GURDS FORSAMLING 
Del 2 Skriven -- av John S. Torell 

20 Oktober, 2002
Eftersom Lucifer icke kunde erovra Guds tron i himlen, sa lurar han manniskor att kora ut Gud ifran tronerna i sina hjartan! Jesaja 14:12-20

Detta ger Lucifer (Djavulen) en enda utvag, vad han kan kontrollera maste bli pa planeten jorden. Jesus har varnat sin forsamling om detta. Upp.12:7-17


Jesus gav oss tre tecken, som kommer att visa att hans aterkomst ar nara:

FORADERI                                         FALSKA PROFETER                                           LAGLOSHET

                 Matt.24:8-10                                                    Vers 11                                                             Vers 12

Det finns olika slags falska laror!

1. Falska religioner som fornekar att Jesus ar Gud - 1 Joh.4:1-3

Under denna katerogi finns alla varldens religioner, inraknat Jehovas Vittnen, som fornekar att Jesus ar Gud. Enligt Biblen ar alla dessa religioner kontrollerade av Satan, som har fyllt dem med en ande av antikrist.

Mormonerna har gatt ett steg ytterligare ivag fran sanningen. Mormonerna lar att Gud sjalv ar en man, som har utvecklats till en gud!

2. Vissa larare i denna andra kategori har mojligtvis fatt uppleva att bliva fodda pa nytt (fralsta), men de har blivit lurade av onda andar. Har ar nagra av de mest kanda av dessa falska rorelser:


A) GUDS UPPENBARANDE SONER, eller som det ocksa ar kant som SISTA DAGARNAS REGN VACKELSE. Deras huvudlara ar denna falska undervisning, att i de yttersta dagarna pa jorden kommer alla ambeten i forsamlingen att tagas bort, ambeten som ar faststallda i Efeser.4:11. Dessa kommer att ersattas med Guds Uppenbarade soner, som bestar av man och kvinnor som har nu kommit i det stadiet, att de "lever ett syndfritt liv," de har blivit perfekta i sitt kott. De ar ocksa kanda som "Joels Arme."


B) TROSRORELSEN som hade E.W. Kenyon som sin upphovsman. Dagens profet for denna grupp ar nu Kenneth Hagin. Andra ledare inom denna rorelse idag ar Kenneth Copeland, Fred K.C. Price, Ulf Ekman, Joyce Meiers, Dick Bernal och tusentals med andra pastorer och evangelister. De fornekar icke att Jesus ar Gud, men de tror att fralsningen blev icke omhandertagen pa korset av Jesus, istallet sa dog Jesus andligen efter det att hans kropp hade dott, och sedan blev han forenad med Djavulen, fylld med hans ande, och tagen till helvetet, dar han var plagad i tre dagar och tre natter. Enligt trosrorelsen, sa var det i helvetet som Jesus betalade for vara synder och gav oss mojlighet till att bliva forsonade med Gud. Nar Jesus uppstod ifran de doda, sa for han tillbaka till himlen som en man, sa att manniskorna skall kunna bli gudar.

Pingstvackelsen i USA har tagits over av denna rorelse, som satter sin tillit att Jesus betalade for deras synder i helvetet. De sager att Jesu blod som han spillde pa

Golgata endast tog hand om Abrahams forbund.


C) IDENTITETSRORELSEN ar en salig blandning av raslara och att den vita rasen ar overlagsen alla andra. Dess rotter gar tillbaka till Kabalan och dess undervisning om Ormens Sad. Enligt denna falska lara hade Satan sex med Eva, och den avkomma som kom ifran detta kallar man Ormsaden, eller "Kananniter." For att kunna tro pa detta, sa maste dessa larljungar forkasta vad Biblen undervisar om nar det galler Floden, som vi kan lasa om i 1 Mos. Kapitlen 7 och 8. Det finns ingen klar ledargestalt i denna rorelse, pastor Pete Peters fran Colorado ar en huvudledare for de vita manniskor som tror att de ar avkomlingar ifran de Israeliska 10 stammarna. Arnold Murray ar en sjalvforklarad profet, som undervisar om Ormens sad, men han ar icke en vit racist.


D) Den varsta villororelsen ifran den kristna tron ar den ROMERSKA KATOLSKA KYRKAN, som med sin syndfulla dyrkan av avgudar leder manniskor ifan Kristus. Den varsta avgudadyrkan ar av Maria, Jesu moder. Fralsning i Jesus ar borttagen, istallet sa undervisar man att fralsningen far man genom kyrkan. Korruption, dod, forstorelse och tortyr av verkliga kristna ar frukten av denna "monsterkyrka," som ocksa ar kand i Biblen som den Stora Horan. Uppen.kapitel 17

Den Romerska Horan ar flera systrar, som ar mindre, men lika syndfulla. De ar DEN GREKISKA ORTODOXA KYRKAN, DEN RYSKA ORTODOXA KYRKAN, ENGLANDS STATSKYRKA, som ar kand i USA som EPISKOPALKYRKAN, den KOPTISKA KYRKAN I AFRIKA, OCH DEN ASSYRISKA KYRKAN i Mellersta Ostern.


E) Sedan finns det kultiska kristna forsamlingar, som sager att endast de har den fulla sanningen. De har nagon slags blodlinje som ar obruten genom arhundrandena, och gar tillbaka hela vagen till Jesu apostlar. Man kan endast bliva fralst genom att taga emot Jesus i deras forsamling, endast de har det ratta vattendopet, och medlemskap i forsamlingen ar samma sak som fralsning for dem. Herrens heliga nattvard ges endast ut till medlemmar. En andemakt av elittism har tagit over dem, och de lever i stolthet och overlagsenhet. Man ser ned pa alla andra kristna, och menar att dessa kommer icke att komma till himlen. I denna grupp finner du Church of Christ (USA), vissa Baptist kyrkor, samt De Forenade Pingstforsamlingarna, plus manga andra.


HUR VIKTIGT AR DOKTRIN (LARA)

Fralsningen ar helt grundad pa Jesus Kristus. Men bara att bedja till Jesus racker icke for att fralsa en manniska. Man maste forst ha kunskap om vem Kristus ar!Las hur Biblen definerar detta: Apg.4:7-13; Romar.10:4-17; 1 Kor.1:17-31

For att kunna har en ratt kunskap, sa maste man ha en skriven grundtext, eller en ratt muntlig grund. Den skrivna grunden ar kand som Biblen. 1917 ars oversattning pa svenska ar den basta som finns, enligt mina forskningar. 2 Petr.1:14-20

Lat oss komma ihag de ord som Jesus sade, nar han undervisade om ord.  Matt.12:36-37 

AR DIN FRALSNING GRUNDLIGT FORANKRAD PA SANNINGEN OM JESUS?

Har du oron till att hora med?                                                      Fortsattning foljer ......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan avslutar denna serie av undervisning om Onda Andar som verkar i hemlighet                                              

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast