Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-873-S

VAD AR EN VERKLIG VACKELSE?
DEL 3

John S. Torell

18 Maj, 2003

EN UNDERVISANDE PREDIKAN

For att vi skall kunna finna ut vad en verklig vackelse ar, maste vi borja med att stalla tva fragor?

1. Ar du villig att bliva tillrattavisad? Ordspraksboken 9:6-12
2. Ar du ljummen eller varm?
Uppenbarelseboken 3:14-19

Gud uppmanar oss att tanka som Jesus tankte - Filipperna 2:1-5


VAGEN TILL VACKELSE

Kung David - David ersatte Saulus som kung over Israel, nar den senare vagrade att lyda Guds befallningar och att gora Guds vilja. Saulus hela familj blev utrotad, endast en sonson overlevde, som var en krympling. 1 Samuel 15:13-29; 31:1-6; 2 Sam.9:1-13 Kung David regerade over Israel under 40 ar. 1 Konung.2:11

Kung Solomon - Andra generationen efter kung David
Solomon regerade under 40 ar. Han borjade med att folja efter Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, men han dog som en Djavulsdyrkare -
1 Konung.11:1-11; Ordspraksboken 7:1-27 Som en ung man skrev Solomon Ordspraksboken, Predikaren och Solomons sang, men nar han blev aldre, sa lamnade han Gud och ledde Israel tillbaka till avgudadyrkan. Han utvecklade ocksa den djavulska skriften Kabalan, och kung Solomon blev en "andlig fader" till det okulta, vilket icke bara har plagat det judiska folket, men ocksa alla andra nationer i hela varlden.

Vi maste deklarera andlig konkurs. Joh. 14:15
Vi maste vara lydiga, detta ar det enda Gud begar av oss.
Heb. 3:7-19

Kung Rehoboam - Tredje generationen efter kung David (40 ar efter David)
Denna sonson till David hade ett ont hjarta till att borja med. Han regerade under 17 ar. Hogmodig och bortskamd, forlorade han tilliten av de 10 norra stammarna av Israel, och Israels rike blev delat, med Rehoboam som kung over Juda med dess huvudstad Jerusalem. Det ar vart att notera att skoldarna av guld i templet blev tagna, och ersatta med en mindre adel blandad metall, massing. Rehoboam gav tillstand till att tempelbolare fick tjana vid templet och pa andra platser (bogar som arbetade som prostituerade och salde sig till judiska man som kom till templet for att tillbedja Gud)
1 Konung.14:22-31; 2 Kron.12:9-16

Kung Abijam - Fjarde generationen efter kung David (57 ar efter David)
Denna avkomling till David blev kung over Jerusalem, men regerade endast 3 ar, pa grund av sitt ondskefulla liv. Gifte sig med 14 hustrur.
1 Kon.15:1-8; 2 Kron.13:21

Kung Asa- Femte generationen efter kung David (60 ar efter David)
Denna man borjade som en bra kung och regerade under 41 ar i Jerusalem.
Men han lyckades icke utrota all avgudadyrkan i Juda, vilket gjorde att nationen blev kompromissad. Istallet for att fortrosta pa Gud, sa ingick han ett forbund med kungen av Syrien, och han anvande tempelskatterna till att muta denna kungen. Asa slutade sitt liv som en ond manniska. 1 Kon. 15:9-23; 2 Kron.16:6-14

Kung Jehoshaphat - Sjatte generationen efter kung David (101 ar efter David)
Denna mannen borjade som en god man -
2 Kron.17:1-6; men han tog icke helt ut avgudadyrkan ifran Juda. Han hade respekt for Guds Ord, och sag till att det blev undervisat till folket i Juda - 2 Kron.17:9 Men efter det att han hade regerat under nagra ar, sa blev han andligen forblindad och forrenade sig med den ondskefulle kung Ahab, kung over Israel, i ett militart falttag. 2 Kron.18:1-5 Nar striden hade borjat, sa blev Jehoshaphats liv sparat, men Ahab blev dodad. 2 Kron.18:28-34 Nar han kom tillbaka ifran detta nederlag, sa vandrade han narmare med Gud och sag till att folket i Juda fick ett rattfardigt rattsvasen. 2 Kron.19:1-11 Nar han vande sig till Gud, sa vann Juda en stor seger - 2 Kron.20:1-32 Men kungen kunde icke helt TAGA BORT TRADITIONERNA AV AVGUDADYRKAN IFRAN JUDA FOLK! DE FORTSATTE ATT VANDRA I HORDOM EFTER ANDRA gudar! Vers 33 Istallet for att sluta sitt liv pa jorden i en stor seger genom att vandra med Gud, sa gjorde kungen en "politisk kupp" och forrenade sig med den davarande kungen av Israel, som var mer en ond. Resultatet blev en katastrof, nar Judas flotta led skeppsbrott i havet och sjomannen dog. 2 Kron.20:34-37 Trots stora segrar i sitt liv och efter att ha upplevt hur Gud besvarat hans boner, sa dog "Jehoshaphat som en "dare," han hade icke lart sig nagot!

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-873

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast