Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-866-S

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 30

John S. Torell

30 Mars, 2003

KAPITEL TJUGO Del 2

Detta kapitel beskriver fyra kommande handelser, Djavulen skall kastas i fangelse, tusenarsriket med Jesus som skall regera ifran Jerusalem, det sista kriget pa denna jorden, och den slutgiltiga domen for alla manniskor, som icke domdes vid Jesu Kristu domstol.

TUSENARSRIKET
Versarna 4-6: Jorden har nu blivit aterstalld till sin ursprungliga harlighet som den hade innan Adam och Eva foll i synd. Den basta beskrivningen pa detta finner vi i Jesaja 11:1-16; 12:1-6 upprepat igen i Jesaja 65:25. Hosea talar om ett forbund - Hosea 2:18

Profeten Daniel ger oss en glimt av denna tidsperiod, och vi finner detta i Daniel 7:7-28. Jesus talade ockso om denna tiden - Matt.19:27-30; Lukas 22:29-30 Apostlen Paulus gav oss denna insyn - 1 Kor.6:1-3

VEM AR DET VERKLIGA ISRAEL EFTER JESU UPPSTANDELSE IFRAN DODEN?

For att kunna forsta det foljande, maste vi forst fastlagga vem som ar det riktiga Israel:

  1. Gud talade till Abraham om hans sad - 1 Moseboken 12:3 Notera att Abraham var en Kaldean, fodd i Ur, som ligger soder om Babylon (Irak)
  2. Gud upprepade detta lofte i 1 Moseboken 22:10-18
  3. Apostlen Paulus fastlagger tydligt och klart vem Israel ar - Alla som ar fralsta i Jesus Romarbrevet 2:14-29; 9:1-8 Det ar ocksa i Galaterbrevet 3:1-29 som Paulus faststaller detta en gang for alla.

Abraham var en Kaldean, som blev utvald till att bliva en valsignelse for alla nationer. De tolv stammarna av Israel var karnan av den Forsamling som skulle fodas fram. Denna Forsamling inneraknar alla manniskor som har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Fralsare.

GUD SKAPADE ICKE JUDAR SOM EN RAS! URSPRUNGLIGEN ANVANDES ORDET JUDE TILL AVKOMLINGARNA IFRAN STAMMEN JUDA. JUDA VAR EN AV JAKOBS TOLV SONER. 1 Moseboken 29:21-35

Nar Israel blev uppdelat i tva nationer efter Solomons dod, sa bestod Israel av 10 stammar och deras huvudstad hette Samaria. (I Konungaboken 16:21-32) Jeroboam blev Israels forste kung ar 970 fore Kristus. Rehoboam, kung Solomons son blev Judas forsta kung, och huvudstaden for det sodra riket blev Jerusalem. Tva stammar foljde honom, Juda och Benjamin. 1 Konungboken 12:1-33

Genom att anvanda ordet Judar for de manniskor som bodde i det sodra riket, sa blev bada dessa stammar kallade for Judar, eftersom de bodde i provinsen Judeen. Det ar intressant att notera att apostlen Paulus kallade sig sjalv for en Jude, men han gjorde det klart att han kom ifran stammen Benjamin. Romar.11:1; Filipperna 3:1-10

Det norra riket av Israel blev errovrat ar 721 fore Kr. av Assyrien, och de tio stammarna togs tillfangna och spreds ut i det Assyriska riket. 2 Konung.18:9-12

Under aren 604-603 f.Kr. blev Jerusalem omringat av den Babyloniska armen, och nar staden foll, sa blev vissa manniskor tagna som fangar till Babylon - Daniel 1:1-4

Jerusalem angreps for en andra gang av Babylon, och nu dodades folket eller sa blev de tagna som fangar till Babylon. 2 Kronikeboken 36:5-21

En kvarleva av de tio norra stammarna kom tillbaka till Israel efter manga ar, men de hade blivit uppblandade med hedningar, och de kallades nu for Samariter.

En mindre grupp med Judar kom tillbaka till Jerusalem ifran Babylon cirka 70 ar efter sin fangenskap och de bosatte sig i Judeen, och fran denna dag kallades de for "Judar." Jeremia 25:11; 29:10; Daniel 9:1-2

PANYTTFODDA JUDAR OCH HEDNINGAR AR GUDS FORSAMLING I JESUS KRISTUS!

Profeten Jesaja talar om for att Israels barn ( alla de fralsta) skall bliva ett furstefolk pa jorden vid denna tiden - Jesaja 49:10-26 och att de skall vara i ledarskap i hela varlden - Jesaja 61:1-11

Jerusalem skall vid denna tiden bliva en lovprisning till Herren - Jesaja 62:1-12
Sjukdom skall icke mer finnas till -
Jesaja 33:24
Inga spadbarn skall do, och om en manniska syndar skall hon do forst nar hon ar 100 ar gammal.
Jesaja 65:17-25
Ingen mer sjukdom - Jesaja 35:1-10
Unga man skall icke mer tranas i krigets konst - Jesaja 2:1-5

Vem skall leva under denna tiden? Om vi undersoker Biblen och de stallen som talar om detta, sa finner vi att det kommer att finnas foljande grupper av manniskor:

A) Alla de fralsta i Kristus som kommer tillbaka med honom ifran himlen och ifran Jesu Kristi Domstol. Vi kommer att ha vara uppstandelsekroppar och kommer icke att kunna fa nagra avkomlingar.

B) De som blev fralsta efter Upptagelsen och sedan blev dodade, kommer att bliva uppstandna och fa sina uppstandelsekroppar, och kommer icke att kunna fa nagra avkomlingar.

C) De som blev fralsta pa jorden efter Upptagelsen och som overlevde Vedermodan, dessa kommer att kunna gifta sig och fa barn, for att pa nytt befolka jorden.

Forsta detta: Detta kommer att bliva den sista uppstandelsen av de doda, som kommer att foralltid att fa leva med Gud i evigheten. Det kommer att bliva en uppstandelse till, men detta kommer att bli UPPSTANDELSEN AV DE FORBANNADE! Daniel 12:1-2; Uppen. 20:6

VILKEN UPPSTANDELSE SKALL BLI DIN?

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-866

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast