Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-838SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 20
Av John S. Torell

September 15, 2002

KAPITEL FJORTON
Vers 1: Detta kapitel tager oss ifran jorden och tillbaka till Guds stad i den tredje himlen, dar Jesus ar tillsammans med de 144000 mannen, som har blivit fralsta och borttagna ifran jorden. Dessa var forst namnda i Upp.7:4. Gud har beseglat manniskor forrut. Hesekiel 9:4

Versarna 2-3: Dessa man foljer icke enbart Jesus var han an gar, men de har fatt en sang som endast de kan sjunga. Vi som lever pa jorden nu har icke full insikt vad denna sang ar for nagot och vad den har for syfte.

Versarna 4-5: Dessa ar svara versar att forsta. Nar Gud skapade Adam, sa sade han att det icke var bra for Adam att vara ensam och darfor gav Gud honom en hustru. 1 Mos.2:18-25 Abraham var gift, sa var ocksa Isak och Jakob. Abraham och Isak hade endast en hustru at gangen, medan Jakob hade fyra stycken. Jesus sade att ifran begynnelsen sa var det menat att en man endast skulle ha en hustru, savida hon icke dog innan mannen. Markus 10:2-12

Nagra av apostlarna som Jesus sjalv hade utvalt var gifta - 1 Kor.9:1-5

Trots detta sa var dessa man rattfardiggjorda genom tro pa Jesus! Rom.4:1-8

Gud ger oss information om dessa 144000 man, han har sjalv utvalt dem och vi har inget att gora med detta. Salunda ar detta helt i Guds kontroll, och vi skall icke skapa en lara som sager att aktenskapet ar orent, vilket ar vad den Katolska kyrkan har gjort. Vi bor taga vara pa den varning som Paulus skrev.
1 Tim.4:1-3

Versarna 6-7: Manga pastorer och evangelister som lever nu pekar pa dessa versar, att detta ar ett profetisk ord om sateliter som ar anvanda till att predika evangelium med. Oavsett om detta ar sant eller icke, sa fanns det ingen radio och TV nar denna Uppenbarelsebok blev nedskriven, detta var nagot helt okant for den generationen.

I mitten pa 1920 talet borjade man att predika evangelium pa radio och pa mitten av 1950 talet ocksa pa TV. Nu kan man genom sateliter se och hora program over hela jorden, och det finns nu idag icke en plats, dar man icke har tillgang till evangelium. Men det ar ett blandat budskap som gar ut, allt ifran falska religioner till ett orent evangelium. Troligtvis ar det icke mer an 25% av det som sands ut som ar rent enligt Biblen. Vi ar ocksa tillsagda i vers sju att denna angel skall tala ett speciellt budskap. Darfor maste vi vanta tills det hander, for att vi skall kunna forsta detta.

Vers 8: Denna angel talar om att nu har Babylon fallit. Detta beskrivs i detalj i kapitel 18.

Versarna 9-11: Budskapet i dessa versar ar det viktigaste budskap som skall predikas under vedermodan. Om en manniska av egen fri vilja tager emot Vilddjurets marke, sa finns det ingen raddning for den manniskan, oavsett om hon har tidigare bekant Kristus. Den som tager Vilddjurets marke far en biljett direkt till helvetet, och senare till den Brinnande Sjon.

Versarna 12-13: Dessa versar ar skrivna for att giva hopp till de kristna, att om de vagrar att taga Vilddjurets marke, sa kommer du att bliva belonade av Gud. Den generation som kommer att leva vid denna tidspunkt kommer att leva under en fruktansvard press, som aldrig tidigare har funnits eller vill.
Matt.24:21-25

Nu ar det dags att vara trogen och halla fast vid Jesus - 1 Kor.15:58

Versarna 14-20: Detta ar en sammanfattning om vad som skall handa nar Jesus kommer tillbaka i full kraft och harlighet till jorden. Miljoner av manniskor skall nu avrattas, och deras blod nar upp cirka en meter hogt och en flod av blod som ar 208 km lang. Uppen.19:11-21

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer . . . .


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan avslutar denna serie av undervisning om Onda Andar som verkar i hemlighet                                                                                            

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast