Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-835SW

ONDA ANDAR SOM ARBETAR I HEMLIGHET
Del 10 -- Av John S. Torell

25 Augusti, 2002
Sa du har blivit befriad ifran onda andar och fran stridigheter och oro och du kande dig sa latt, sa fri och tomd ifran allt som ar fult. Men allt eftersom dagarna har gatt, sa kanns det som osynliga spindelnat har omslutit dig och din gladje har minskat. Dina nara och kara sager till dig att de ser icke nagon forandring i dig, du ar lika ful och elak som du alltid varit och din befrielse ifran onda andar har icke agt rum. Demoner viskar till dig att Gud alskar dig icke och att det icke finns nagot hopp for dig. Har du forlorat din befrielse? NEJ! Men Djavulen ifragasatter din frihet och forsoker att binda dig pa nytt. Lat oss se pa vissa onda andar (icke desamma som blev utkastade ifran dig) som Satan sander for att binda dig igen.

ANKLAGANDE ANDAR (Behandlat i del 1), KRITISKA ANDAR (Behandlat i del 2)

ANDAR AV BITTERHET (Efes.6:10-12)

SJALVHATANDE DEMONER - Fursten over jaget Del A, Del B

Del C- DEMONER SO HAR FATT DJAVULENS PERSONLIGA NATUR

DEL SJU - FORLATELSE
En sjalvhatande demon smyger sig in hemligt och binder sig sjalv till en manniska, och sedan angriper han manniskans redbarhet och sjalvvardighet. Demonen sager till manniskan att , DU AR OVARDIG, OREN, SA FORKASTA DIG SJALV! Den anvander manniskans egen munn till att saga foljande uttalanden : Ingen alskar mig! Jag kan icke sta ut med mig sjalv! Inte ens Gud alskar mig! Varfor var jag fodd? Jag ger upp och vill do! Gamla minnen kommer tillbaka av missyckanden och att man blivit sarad, och det maler i hjarnan.

ANDEFURSTARNA AVUNDSJUKA OCH MISSUNNSAMHET - DEL ATTA

ANDEFURSTEN FORKASTELSE  - Del 1


ANDEFURSTEN FORKASTELSE - DEL 2

Sa har skall vi se oss sjalva, och sa har skall vi leva: 2 Kor.5:16-21; Hebr.10:15-23; Hebr. 1:1-2; Ps. 103:1-2

Lat oss nu i mera detalj undersoka hur den onde anden Forkastelse ljuger till den kristne:

1. Forkastelse hindrar oss ifran att forlika oss med andra. Den leder en manniska till bitterhet. Istallet for att losa ett problem, sa ater det standigt och jamt pa oss, det blir aldrig tillrattalagt, och pa detta satt tages forlikning ifran oss.

2. Fruktan av att bliva forkastad blir uppblast av de onda andarna Manniskofruktan och Fruktan av att misslyckas. Forkastelse sager till dig: "Du ar icke accepterad."  Hatfulla andar haller med och sager: "Orsaken till att du ar forkastad ar att du ar icke vardig att bliva alskad."  Sedan kommer Radslans andemakt och sager: "Om folk visste om hurudan du verkligen ar, sa kommer de att hata dig." Radslan fortsatter och sager:  "Aven Gud alskar dig icke, for han vet hurudan du verkligen ar."  Saledes blir manniskan ljugen till, sa hon tror nu att det icke finns nagon som alskar henne, icke ens Gud.

3. Nar en manniska en gang har accepterat dessa logner, sa ar det omojligt for denna person att taga emot karlek och erkannande ifran andra manniskor.

4. Nar en forkastad person forsoker att bli medlem i en forsamling, en grupp eller en familj, sa kanner hon att hon icke tillhor. Forkastelsens andemakt gor att manniskan kanner sig obehagligt berord, Skam och Skyldighet arbetar hart i bakgrunden, och det spelar ingen roll hur mycket berom och karlek ges till den forkastade manniskan, hon har redan bestamt sig for att hon icke tillhor gruppen, sa hon forkastar allt vad andra manniskor forsoker att ge henne. En forkastad manniska kan giva saker och ting till andra, men kan icke sjalv taga emot en gava! Stolthetens andemakt forhindrar detta. Den forkastade manniskan tittar standigt och jamt omkring sig, for att kunna finna ut om andra uppmarksammar henne, sa hon kan saga nej till dessa forsok.

5. En forkastad manniska soker positioner i forsamlingen eller pa sitt jobb. De soker erkannande, de vill ha en stallning och en titel. For det mesta har de ingen lust till att tjana andra, allt de vill ha ar erkannande. Om andra blir befordrade, sa blir de mycket arga, och de far bitterhet och agg.

6. En person som har blivit angripen av andemakten Forkastelse, soker standigt och jamt att bliva erkand av andra, aven om han icke kan taga emot det. Det blir en slags avgudadyrkan, sjalvavgudan och avgudande av andra. Har du nagonsin sett en forkastad manniska skratta och vara glad, eller en bitter eller en avundsjuk manniska?

7. Forkastelse sargar sjalen (Ordsp.18:8). En baktalares ord, som en ond andemakt av Baktaleri ger till en manniska, sarar djupt och skapar djupa sar i en manniskas inre. Ordsp.18:14; 21.  Ord kommer antingen att valsigna eller forbanna!  Matt.12:36-37

8. En forkastad manniska kommer att satta upp vaggar, for att kunna forkasta andra innan de forkastar henne. Vid andra tillfallen kommer en forkastad manniska att soka mera forkastelse, sa att hon kan rattfardigora sig sjalv i att draga sig undan, och pa detta sattet unvika att klara upp groll, och sina egna sarade kanslor.


HUR MAN KAN LEVA I FRIHET IFRAN FORKASTELSENS ANDEMAKTER

1. Etablera en grund som kommer att halla for evigt - Matt.7:24-27

Grunden ar KRISTUS, OCH HONOM ALENAST! 1 Kor.3:10-11

Fatta ett beslut att du endast skall satta tro till Guds Ord! Hebr.6:13-20; Matt. 6:33

I ditt dagliga liv, kvotera detta om och om igen: Joh.10:27-30

Se till att Jesu blod renar dig varje dag och varje stund - 1 Joh.1:4-10

2. Var fullstandigt arlig emot dig sjalv vid alla tillfallen. Guds Ord ar en spegel, titta i Gal.5:13-26 standigt och jamt, och om du sparar ur och hamnar i kottet, STANNA, BED OM FORLATELSE, BRYT FORBANNELSEN, KASTA UT ONDA ANDAR, OCH KOM SNABBT TILLBAKA TILL KRISTUS! Fil.4:13

3. Lev i standig forlatelse, vagra att lata dig bliva sarad! Matt.6:14-15

4. Nar nagon forbannar dig, vagra att taga emot det. Forkasta det! Gal.3:13-15

5. Bliv en tjanare, och icke en herre - Joh.13:1-17

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                     Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast