Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-825SW

ONDA ANDAR SOM ARBETAR I HEMLIGHET
Del 1 --  Av John S. Torell

16 juni, 2002
Sa du har blivit befriad ifran onda andar och fran stridigheter och oro och du kande dig sa latt, sa fri och tomd ifran allt som ar fult. Men allt eftersom dagarna har gatt, sa kanns det som osynliga spindelnat har omslutit dig och din gladje har minskat. Dina nara och kara sager till dig att de ser icke nagon forandring i dig, du ar lika ful och elak som du alltid varit och din befrielse ifran onda andar har icke agt rum. Demoner viskar till dig att Gud alskar dig icke och att det icke finns nagot hopp for dig. Har du forlorat din befrielse? NEJ! Men Djavulen ifragasatter din frihet och forsoker att binda dig pa nytt. Lat oss se pa vissa onda andar (icke desamma som blev utkastade ifran dig) som Satan sander for att binda dig igen.

ANKLAGANDE ANDAR
Jesus talade om for oss att Djavulen are en lognare och fader till alla logner. Joh.8:44

Han ar ocksa kand som "AKLAGAREN," Upp.12:7-12

Gud skapade varje manniska till att forsta att hon har ett varde. 1Mos.26-28

Nar en manniska borjar att tro att hon icke har nagot varde, sa ar detta borjan till en mental nedbrytning, som kommer att sluta med att en manniska blir sinnessjuk.

Gud skapade manniskan till att ha ett syfte med sitt liv! 1 Mos.2:15 Tag bort en manniskas drommar och syfte med sitt liv, och hon kommer att bliva sjuk och till slut do.

Redbarhet ar mycket viktigt for en manniska. Nar en attack riktas emot en manniskas redbarhet (arlighet), sa kommer detta att forstora hennes tilltro pa sig sjalv. Det var pa detta vis som Djavulen angrep Job. Job 1:6-12; 2:1-6

Nar Djavulen fick tillstand att fresta Jesus, var de forsta tva angreppen riktade emot Jesus gudomliga natur, hans enda redbarhet. Nar detta misslyckades, forsokte Djavulen att fa Jesus till att kompromissa. Matt.4:1-11

De flesta manniskor som har blivit befriade ifran onda andar var bundna av en "Forlamande andemakt," som hindrade dem ifran att utvecklas och mogna i sitt sjalsliv Deras kroppar utvecklades, likasa deras intelligens. Deras mogenhet och kansloliv var det av ett barn. Denna andemakt har satt runt sig sjalv ett forsvarsverk av andra demoner av "osakerhet, underlagsenhet, vardeloshet, misslyckande, fruktan, etc." Dessa onda andar har forstort personens kansla av varde, syfte med sitt liv och redbarhet. En forlamande andemakt haller en manniska i ett jarngrepp, och personen har aldrig vaxt upp till att vara mogen kanslomassigt, utan har forblivit ett barn i sina kanslor. 1Kor.13:11

Resultatet ar att den demon drabbade manniskan har fattat fruktansvarda beslut i sitt liv, och skapat en kedja av misslyckanden under arens lopp. Gal.6:7-8

Nar en manniska blir befriad ifran dessa andemakter, sa aterstar svara skador till hennes sjal, som kommer att taga tid att lakas. I de flesta fall upp till ett ar. Satan vet detta och han ar obarmhartig i sina angrepp pa dessa "spadbarnskristna," som han vill doda innan de vaxer och utvecklas till starka soldater for Jesus. Djavulen gjorde det till "spad-barnet" Jesus - Upp.12:13-17; Matt.2:13-18; och Djavulen kommer att gora det till dig och mig, och han ar skoningslos - 1 Petr.5:8

Djavulen kommer att sanda "anklagande demoner" som kommer att varva manniskor till att utfora sitt smutsiga verk. De kommer att varva makar, barn, slaktingar och vanner (inraknat forsamlingsmedlemmar) till att utfora sitt smutsiga verk. Inget kommer att sparas, for att forstora den vaxande "spadbarnskristne." Utan barmhartighet och skoningslost kommer attackerna att komma. Jakob 3:13-16

Har foljer en forenklad plan pa Satans stridsplan:

1. Att vagra gemenskap med en manniska som har blivit forandrad.

2. Paminna manniskor om deras forflutna.

3. Att komma ihag alla fel som en manniska har begatt

4. Icke visa respekt, istallet vara nedlatande och visa avsky

5. Konkurrera med andra, satta dem pa plats, genom att trycka ned dem.

6. Tvivel genom att alltid ifragasatta en manniskas motiv, alltid taga en negativ stallning.

7. Satta upp en icke biblisk standard, sa hog att ingen kan na upp till den.

8. Tungsinthet, ingen gladje, en standig strom av anklagelser vad som kunde blivit gjort.

9. Fortal och svammel, alltid tanka det allra varsta om en manniska.

10. Upphoja sig sjalv- om du endast kunde vara som mig vore allt bra.

11. Att latt bliva fornarmad, och fornarma andra utan att taga hansyn

12. Avundsjuka, misstanksamhet, groll

13. Alltid missforsta andra manniskor, alltid tvivla andra manniskors motiv

14. En person blir sa nedslagen att sjalvmord borjar se battre och battre ut,

15. Doma andra manniskor for fel, som vi sjalva har, men vi ursaktar oss sjalva

16. Forkasta forlatelse och icke kunna forlata andra

17. Alltid anklaga andra manniskor att det ar deras fel, det ar aldrig mitt fel, det ar alltid nagon annans fel.

18. Att verka som den Helige Anden i andras liv.

19. Vara domande, hard, icke visa nagon barmhartighet. Man sager "Jag har fatt nog, jag kommer icke att taga detta mera, du ar en vardelos ‘idiot,’ jag ser inga forandringar alls i dig."

20. Alltid belysa en annan manniskas svaghet, aldrig erkanna att en manniska trots allt kan har gjort goda garningar.

21. Man visar upp en hel lista av demoniska aktiviteter, som ilska, bitterhet, depression, fruktan, hat, man har inget sjalvvarde, vara perfekt i allt, forkastelse av andra, varldslighet, bekymmer, oro, misstanksamhet, etc.

HUR MAN FORSVARAR SIG SJALV

A) Lar kanna din position i Kristus - 2 Kor. 5:16-18

B) Sta emot alla angrepp, genom att ge igen ondska med karlek, Guds karlek!  1 Petr.2:9-21

Har du oron till att hora med?                                                                                                                                                                                                     Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 729-2005  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast